Autorijschool Triple R hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Autorijschool Triple R houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

–         uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.

–         verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

–         vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

–         passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

–         geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

–         op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Autorijschool Triple R zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit op onze website en het invullen van het aanvraag formulier.

Waarvoor verwerken wij contactgegevens – Uw persoonsgegevens worden door Autorijschool Triple R verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

–         Het aangaan van overeenkomsten;

–         Het begeleiden bij en uitvoeren van de rij-opleiding;

–         Het aangaan van franchise- en arbeidsovereenkomsten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–         NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens;

–         Telefoonnummer;

–         E-mailadres;

–         Geboortedatum, geboorteplaats.

Verstrekking aan derden – De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoon)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen – Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen.

Bewaartermijn – Autorijschool Triple R bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging – Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

–         Fysieke toegangsbeveiliging

–         IT beveiliging

 

Rechten omtrent uw gegevens – U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten – Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy .Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

Gebruik van foto’s video’s – Het gebruik van foto en of video materiaal zal alleen worden gebruikt als les materiaal.
Gebruikelijk is dat als een leerling is geslaagd voor het rijexamen er een foto word gemaakt, deze foto zal op de website van Rijschool Triple R worden geplaatst onder de rubriek reacties van leerlingen.
Daarnaast zal deze foto ook worden geplaatst op de fb pagina van rijschool Triple R. door het ondertekenen van de akkoord verklaring algemene voorwaarden geeft de leerling aan hier toestemming voor te geven.
Als er door een leerling word aangegeven dit niet toe te staan zal hier vanzelfsprekend gehoor aan worden gegeven. Met inachtneming van de overige artikelen zoals verwoord in de algemene voorwaarden.
Onderschrift bij de eerder genoemde foto’s zal alleen de naam van de leerling en woonplaats te zien zijn. Dus geen adres gegevens.