Algemene voorwaarden Rijschool Triple R

Beste leerling,

 

Rijschool Triple R dient zich te houden aan de volgende afspraken:

ARTIKEL 1

1.1 De leerling krijgt theorie en/of praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldige bevoegdheidspas.

1.2 Het rij(her)examen wordt door Rijschool Triple R gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.

1.3 De leerling legt het rij(her)examen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben, bijvoorbeeld: boodschappen doen, koffiepauze houden.

1.5 Met een rijles wordt bedoeld; een blok van les van 60 minuten.

1.6 Rijschool Triple R heeft ten opzichte van jouw aansprakelijkheid een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.7 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt . De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken:

ARTIKEL 2

2.1 Om lessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft Rijschool Triple R het recht om 100% van de les in rekening te brengen.

2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 24 uur van te voren melden, anders heeft Rijschool Triple R het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld het overlijden van een naaste familie, begrafenis en/of spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven of vakantie. Na elke rijles wordt er een vervolgafspraak gemaakt, indien de leerling nog niet kan aangeven wanneer deze is ( bv: schoolrooster) is de leerling zelf verantwoordelijk voor het maken van een nieuwe afspraak.

2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en/of drugsgebruik naar waarheid aan Triple R

 

2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft Rijschool Triple R het recht de lessen (les overeenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft Rijschool Triple R het recht dit te verhalen op de leerling.

2.8 Bij het rij(her)examen en een TussenTijdseToets moet je een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen.

Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden:

ARTIKEL 3

3.1.1 Betalingen zijn contant mogelijk, bij voorkeur via bank en dienen voldaan te worden na iedere les.

Bij afname van lespakket 1 dient het verschuldigde vooraf te zijn voldaan.

Bij lespakket 2 dient de helft van het verschuldigde voorafgaand van de eerste les te zijn voldaan. De 2e helft voorafgaand aan het tweede deel ,is 10 lessen te zijn voldaan.

Bij lespakket 3 dient het verschuldigde voorafgaand van de eerste les te zijn voldaan. Het 2e deel voorafgaand van les 10 t/m 20 en het 3e deel voorafgaand van les 30 t/m/ 30.

Als er een overeenkomst met de leerling is om per 4 lessen te betalen ( alleen in overleg) dient de eerste factuur voor aanvang van elke vier lessen te zijn voldaan.

3.1.2 Bij aanvraag van het examen dient het examengeld overgemaakt te zijn op rekening van Rijschool Triple R voldaan te zijn.

3.2 Voor betalingen bij lespakketten zijn de betalingsvoorwaarden volgens de factuur van kracht. Als de leerling minder lessen nodig heeft dan het afgenomen lespakket , worden de nog openstaande lessen niet verrekend. Immers je had al gebruik gemaakt van de korting op je lespakket.

3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert Rijschool Triple R de volgende procedure:

  1. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een herinnering . Wordt dit echter ook achterwege gelaten, ontvang je tot uiterlijk 7 dagen ná de eerste herinnering een tweede herinnering. bij een tweede herinnering worden er € 5,- administratiekosten in rekening gebracht.
  2. Rijschool Triple R heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van € 25,- aan administratiekosten, aanmaning.
  3. Indien de leerling besluit te stoppen met de rijopleiding wordt er geen terugbetaling van het reeds betaalde lesgeld gegeven.

3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt ,weet dan,dat Rijschool Triple R een incassobureau kan inschakelen. De kosten hiervoor komen voor rekening van de leerling

 

Rij(her)examen:

ARTIKEL 4

4.1 Als de leerling niet of te laat op het rij(her)examen verschijnt, moet de leerling bijdragen aan de kosten voor een nieuwe aanvraag. Het rij(her)examen komt te vervallen. De kosten voor het betreffende rij(her)examen kunnen niet door de leerling teruggevorderd worden.

4.2 Mocht het rij(her)examen door het CBR worden afgelast bijvoorbeeld wegens slecht weer, dan hoeft de leerling het nieuwe rij(her)examen niet zelf te betalen.

Beëindigen

ARTIKEL 5

5.1 Rijschool Triple R heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

  1. Rijschool Triple R sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en/of onjuiste informatie heeft gegeven aan Rijschool Triple R(zie artikel 2.5)
  2. Rijschool Triple R sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

5.2 De leerling heeft ten alle tijden het recht te stoppen met de opleiding, echter vind er geen restitutie plaats

5.3 als de rijinstructeur van Triple R af te zien van verdere samenwerking krijgt de leerling het overgebleven lesgeld + rijexamen terug, min 25 euro administratie kosten.

Aanvullende afspraken:

ARTIKEL 6

6.1 Rijschool Triple R kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan in een les overeenkomst of op de factuur worden vastgelegd. De algemene voorwaarden blijven ook op aanvullende afspraken van kracht.

Lespakketten:

ARTIKEL 7

7.

7.1 als er op de rijexamendatum nog uren over zijn vindt er geen restitutie plaats. immers de leerling is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van deze uren, en het maken van afspraken van de rijlessen.

7.2 Als de leerling vier weken niets van zich laat horen , wordt deze automatisch uitgeschreven, en vindt er geen restitutie plaats van het tegoed.

Vrijwaring:

ARTIKEL 8

8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rij(her)examen een bekeuring krijgt en/of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

  1. Rijschool Triple R kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en/of schade veroorzaakt aan derden. Rijschool Triple R draagt zelf het risico.
  2. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
  3. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
  4. Het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem bij twijfel contact met Rijschool Triple R op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

8.2 Indien de leerling vragen een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft zal hij/zij geen rijlessen volgen. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan toch rijlessen neemt, dan wordt de leerling aansprakelijk gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en/of schade.

Geschillen:

ARTIKEL 9

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

A.V.G.

Algemene Verordening Gegevens bescherming.

 

Autorijschool Triple R hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Autorijschool Triple R houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

–         uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.

–         verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

–         vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

–         passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

–         geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

–         op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Autorijschool Triple R zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit op onze website en het invullen van het aanvraag formulier.

Waarvoor verwerken wij contactgegevens – Uw persoonsgegevens worden door Autorijschool Triple R verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

–         Het aangaan van overeenkomsten;

–         Het begeleiden bij en uitvoeren van de rij-opleiding;

–         Het aangaan van franchise- en arbeidsovereenkomsten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–         NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens;

–         Telefoonnummer;

–         E-mailadres;

–         Geboortedatum, geboorteplaats.

Verstrekking aan derden – De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoon)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen – Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen.

Bewaartermijn – Autorijschool Triple R bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging – Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

–         Fysieke toegangsbeveiliging

–         IT beveiliging

 

Rechten omtrent uw gegevens – U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten – Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy .Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

 

Het gebruik van foto en of video materiaal zal alleen worden gebruikt als les materiaal

Gebruikelijk is dat als een leerling is geslaagd voor het rijexamen er een foto word gemaakt.

Deze foto zal op de website van Rijschool Triple R worden geplaatst onder de rubriek reacties van leerlingen.

Daarnaast zal deze foto ook worden geplaatst op de fb pagina van rijschool Triple R. door het ondertekenen van de akkoord verklaring algemene voorwaarden geeft de leerling aan hier toestemming voor te geven.

Als er door een leerling word aangegeven dit niet toe te staan zal hier vanzelfsprekend gehoor aan worden gegeven. Met inachtneming van de overige artikelen zoals verwoord in de algemene voorwaarden.

Onderschrift bij de eerder genoemde foto’s zal alleen de naam van de leerling en woonplaats te zien zijn. Dus geen adres gegevens.